Ogłoszenia

Dotyczy: Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk — Starogard Gdański.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, w związku z realizacją zadania jw., zawiadamia, że w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych warunków gruntowo — wodnych na odc. B (Kleszczewo — dwa miejsca), C (Gołębiewo Wielkie) i D (Siwiałka dwa miejsca) koniecznym jest wykonanie wgłębnych wzmocnień podłoża gruntowego na przedmiotowych odcinkach drogi wojewódzkiej. Sytuacja ta będzie skutkowała zamknięciem drogi wojewódzkiej nr 222 na czas potrzebny na realizację robót związanych z wgłębnym wzmocnieniem podłoża gruntowego w zakresie odcinka C i D. Na odcinku B natomiast przewidziano wybudowanie tymczasowego objazdu, po którym będzie odbywał się ruch wahadłowy. Planowane terminy zamknięcia odcinków drogi wojewódzkiej to

– odcinek C o dł. ok. 100 m (m. Gołębiewo Wielkie, za skrzyżowaniem ze światłami na Sobowidz jadąc w kierunku Starogardu Gdańskiego) — od 18.032019 na okres ok. 2,5 m-ca,

– odcinek D2 0 dł. ok. 300 m (Siwiałka — początek za skrzyżowaniem z drogą gminną na Bojary jadąc w kierunku Starogardu Gdańskiego) — od. 18.03.2019 r. na okres ok. 4,5 m-ca,

– odcinek D1 o dł. ok. 100 m (Siwiałka — początek przed miejscowością jadąc w kierunku Starogardu Gdańskiego) — od zakończenia robót na odcinku D2, tj. O1 .08.2019 r. na okres ok. 3 m-cy.

Na czas całkowitego zamknięcia drogi objazd zostanie poprowadzony drogami krajowymi nr S6, 91 , 22 oraz autostradą A 1 (jako alternatywa).

Obecnie, ze względu na ważny interes społeczny, trwają rozmowy z Gminą Starogard Gdański, Starostwem Powiatowym w Pruszczu Gdańskim i PKS Starogard Gdański. Wspólnie poszukujemy rozwiązania dla podróżujących autobusami PKS aby w jak najmniejszym stopniu odczuli niedogodności wynikające z zamknięcia odcinków drogi wojewódzkiej nr 222 W niniejszej sprawie rozważana jest m.in. kwestia poprowadzenia objazdu wyłącznie dla autobusów PKS z wykorzystaniem dróg lokalnych. Zaznaczyć należy, że ww. odcinki drogi wojewódzkiej nr 222 nie zostaną zamknięte przed wypracowaniem rozwiązania optymalnego, uwzględniającego przede wszystkim potrzeby społeczności lokalnej w tym zakresie ze szczególnym rozważeniem indywidualnych potrzeb każdego z uczniów dojeżdżających do szkół. Wobec tego ww. terminy mogą ulec nieznacznemu przesunięciu. Nie zmienia to jednak faktu, że kwestia zamknięcia problematycznych odcinków drogi wojewódzkiej nr 222 jest nieunikniona, W tym miejscu* ZDW w Gdańsku nadmienia, że projekt tymczasowej organizacji ruchu jaki będzie obowiązywał na czas zamknięcia odcinków drogi wojewódzkiej, po uzyskaniu wymaganych opinii oraz zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem (DIF UMWP) na drogach wojewódzkich województwa pomorskiego, zostanie zamieszczony na stronie internetowej tut. Zarządu w zakładce Mapa utrudnień i akcja zima.

W świetle powyższego oraz zdając sobie sprawę z utrudnień jakie powstaną dla użytkowników drogi wojewódzkiej, tut. Zarząd w ramach akcji informacyjnej zwraca się do wszystkich z Państwa z prośbą o zamieszczenie powyższej informacji na Państwa stronie internetowej (w przypadku takiej możliwości) oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnie dostępnym,

Ponadto, tut. Zarząd zwraca się ze szczególną prośbą do Księży Proboszczów Parafii o wygłoszenie komunikatu o zamknięciu ww. odcinków drogi wojewódzkiej, jeśli to możliwe podczas ogłoszeń parafialnych.

Dodatkowo, ZDW w Gdańsku prosi Gminy Wiejskie o poinformowanie o

planowanym zamknięciu ww. odcinków drogi wojewódzkiej nr 222 Sołtysów wszystkich wsi znajdujących się na terenie Państwa Gminy celem rozpowszechnienia tej zapowiedzi wśród jak największej liczby mieszkańców.